จองห้องพัก

ตารางห้องว่าง

ค้นหาห้องพัก

เงื่อนไขการจอง

  • อัตราค่าบริการห้องพักที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ ได้รวมไปถึงบริการอาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ ตามจำนวนผู้ใช้บริการที่กำหนดไว้แล้ว หากท่านต้องการเข้าพักเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ หรือต้องการบริการเสริมอื่น ๆ ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้กับที่พัก
  • การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อที่พักได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเต็มจำนวนของยอดค่าใช้บริการทั้งหมด (กรณีชำระแบบโอนเงิน เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับทางที่พักผ่าน Facebook หรือ Line ของที่พักทันที)
  • หากท่านจองห้องพักแล้วไม่มีการชำระเงินตามระยะเวลาที่ระบบกำหนดไว้ ระบบจะทำการยกเลิกการจองห้องพักของท่านเพื่อให้สิทธิ์แก่ลูกค้าท่านอื่น โดยมิต้องแจ้งไห้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงการจอง หรือยกเลิกการจองห้องพักได้ในทุกกรณีหากเกินเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว
  • หากท่านต้องการแจ้งความประสงค์ยกเลิกห้องพักเพื่อขอคืนเงินเต็มจำนวน ต้องแจ้งภายใน 7 วันหลังทำการจองห้องพัก หากเกินเงื่อนไขที่กำหนดแล้วทางที่พักจะไม่คืนเงินทุกกรณี
  • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก กรุณาแจ้งที่พักล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน หากเกินเงื่อนไขที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี
  • การเลื่อนวันเข้าพักออกไปก่อน(กรณีที่เลื่อนวันเข้าพักแต่ยังไม่ทราบวันเข้าพัก) กรุณาแจ้งที่พักล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน ท่านสามารถแจ้งเก็บสิทธิ์การเข้าพักไว้ได้ 30 วันนับจากวันที่เข้าพักตามใบจอง(กรณีที่จำเป็นต้องเลื่อนวันเข้าพักออกไปก่อนเนื่องจากเหตุ โควิด-19 และมีคำสั่งห้ามเดินทางหรือเดินทางต้องกักตัว14วัน ต่างๆ ตามคำสั่งประกาศของจังหวัดหรือหน่วยงานรัฐ ท่านสามารถขอเก็บสิทธิ์การเข้าพักไว้ได้ 120 วัน)
  • หากท่านแจ้งเก็บสิทธิ์การเข้าพักไว้แล้ว ท่านจะต้องแจ้งวันที่จะเข้าพักภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าสิทธิ์การเข้าพักของท่านได้สิ้นสุดลง